2016 was a difficult year for Vietnam's garment

2016 was a difficult year for ...

Có thể nói "nước xa không cứu được lửa gần" khi kề sát tới đây là việc tăng giá đầu vào và sự cạnh tranh của nước khác. Vì vậy, năm 2016 sẽ là một ...
Read more
About us

About us

VAQ Production, Trading & Service Co., Ltd. - We are manufacturer and supplier about Woven Interlining/None-Woven Interlining/Lining ...
Read more